IHEP CSNS
Guangdong Province, People’s Republic of China
Author
Huang, W.L.
Li, F.
Nie, X.J.
Qiu, R.Y.
Rehman, M.A.
Tan, Z.X.
Xu, Zh.H.
Yang, R.J.
Yang, T.